A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

SAB darba mērķis ir iegūt apsteidzošu izlūkošanas un pretizlūkošanas informāciju, lai novērstu ārvalstu organizāciju vai atsevišķu personu draudus Latvijas drošībai un nacionālajām interesēm. SAB iegūto informāciju regulāri nodod atbildīgajām amatpersonām valsts interesēm atbilstošāko lēmumu pieņemšanai.

SAB darbība tiek organizēta un veikta tikai likumos noteiktajā kārtībā, ievērojot vispārējās cilvēka tiesības, sadarbojoties ar pilsoņiem un citiem iedzīvotājiem. SAB darbība ir vērsta tikai uz Latvijas drošības garantēšanu, un tā neapdraud citu valstu drošību. SAB darbības veidam, apjomam un intensitātei ir jāatbilst valsts drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei.

Veicot izlūkošanas, pretizlūkošanas vai citus ar valsts drošības garantēšanu saistītus pasākumus, SAB darbiniekiem aizliegts nodarīt personām fizisku vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, draudēt pielietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus. Biroja amatpersonu un struktūrvienību statuss nav izmantojams citādi kā vienīgi savu likumisko pienākumu veikšanai. SAB amatpersonas un darbinieki par savu darbību ir atbildīgi likumā noteiktajā kārtībā.